Skip to content Skip to footer

Projekcje makroekonomiczne ekspertów Eurosystemu dla strefy euro, grudzień 2022

Podstawowe sieci badawcze w dalszym ciągu koordynowały prace w ramach ESBC oraz utrzymywały relacje z naukowcami działającymi w środowiskach akademickich. Makroekonomii międzynarodowej, polityki fiskalnej, ekonomii pracy, konkurencyjności, koordynacji i zarządzania w unii gospodarczej i walutowej (zespół badawczy 2), ds. Stabilności finansowej, uregulowania makroostrożnościowego i nadzoru mikroostrożnościowego (zespół badawczy 3) oraz ds. Zmiany klimatu (zespół badawczy 4) zorganizowały warsztaty na temat najbardziej palących kwestii w swoich dziedzinach. W maju 2022 Rada Prezesów EBC przyjęła zmianę wytycznych w sprawie statystyki zagranicznej w celu gromadzenia informacji statystycznych na temat spółek specjalnego przeznaczenia[53]. Pozwoli to na lepsze zrozumienie ich roli w systemie gospodarczym i finansowym strefy euro.

  • W niniejszej ramce przeanalizowano podobieństwa i różnice pomiędzy rynkiem pracy strefy euro i USA pod względem ich odbudowy po pandemii.
  • Prowadził również istotne dla banków centralnych dyskusje w Międzynarodowym Funduszu Walutowym (MFW), koncentrując się w szczególności na strategiach działania mających na celu złagodzenie konsekwencji wojny Rosji na Ukrainie dla członków MFW.
  • Według oczekiwań łączny dług publiczny w strefie euro, po gwałtownym wzroście w 2020, w horyzoncie projekcji będzie się zmniejszać i w 2025 osiągnie poziom 88% PKB, czyli nadal będzie wyższy niż przed pandemią (84%).
  • W marcu przyspieszyliśmy ograniczanie zakupów netto w ramach programu APP, a w kwietniu ogłosiliśmy ich przewidywane zakończenie w trzecim kwartale.

Środki te były w większości natury ogólnej i nie miały na celu wybiórczej ochrony najbardziej narażonych gospodarstw domowych i firm. Około połowa środków zapobiegawczych wpływała na krańcowy koszt konsumpcji energii, zamiast zostać skrojona na skłonienie odbiorców do konsumowania mniejszej ilości energii. Jednocześnie wciąż kontynuowano politykę strukturalną mająca na celu zwiększenie potencjału wzrostu gospodarczego w strefie euro. Trwająca implementacja planów reform strukturalnych i inwestycyjnych w ramach programu Next Generation EU (NGEU) wpisywała się w te cele. Realny PKB strefy euro wzrósł o 5,3% w 2021 i o 3,5% w 2022, w miarę jak gospodarka wychodziła z pandemicznej recesji (wykres 1.3).

Jeśli malejący WIBOR przyczynił się w ostatnim czasie do zmniejszenia kosztów finansowania aut, to już są kolejne powody do podwyżek cen przez zwiększenie kosztów produkcji. Według wstępnych danych GUS styczniowa inflacja w Polsce wyniosła 9,3 proc. Bank Millennium planuje zmianę adresu logowania do serwisu Millenet czyli usługi bankowości elektronicznej, dzięki której możliwy jest pełny dostęp do konta i innych produktów bankowych za pośrednictwem internetu. Podpisano z Eneą porozumienie o współpracy, ale nie doszło do podpisania umowy przedwstępnej – przekazało Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP) w komunikacie. Swoją karierę w EBC rozpocząłem w Wydziale Usług Zarządzania i Transformacji, gdzie zajmowałem się zarządzaniem zasobami informatycznymi i transformacją cyfrową. Po kilku latach uświadomiłem sobie, że interesowałoby mnie poznanie EBC z innej perspektywy i wykorzystanie mojego doświadczenia w nowym kontekście.

“Złoty pozostaje najlepiej radzącą sobie walutą tej części Europy”

Ostatnie badanie wykazało, że pracownicy czują się dobrze przygotowani do pracy w systemie hybrydowym, 83% z nich jest dumnych z pracy w EBC, a 72% poleciłoby EBC jako wspaniałe miejsce pracy. Oprócz oceny aspektów ESG z perspektywy skutków, EBC uwzględnia ryzyko zrównoważonego rozwoju w ramach istniejącego systemu zarządzania, co zostało podkreślone w rozdziale dotyczącym zarządzania ryzykiem w Rocznym raporcie finansowym. MFW odegrał znaczącą rolę we wsparciu Ukrainy i innych krajów członkowskich odczuwających bezpośrednie i pośrednie następstwa wojny prowadzonej przez Rosję na Ukrainie, takie jak kryzys energetyczny i żywnościowy. Fundusz uruchomił kilka działań w ramach swoich nadzwyczajnych instrumentów finansowych, w tym nowo utworzone wsparcie finansowe przeciw wstrząsom żywnościowym („food shock window”), oraz nowy program monitorowania z udziałem Rady, z których skorzystała Ukraina i kilka innych krajów. Utworzono również Rachunek Administrowany, aby umożliwić państwom darczyńcom bezpieczne przekazywanie wsparcia finansowego – pożyczek lub dotacji – na rzecz Ukrainy przy wykorzystaniu infrastruktury płatniczej MFW. Ponadto MFW ściśle współpracuje z władzami ukraińskimi w celu zapewnienia wsparcia technicznego dla środków polityki gospodarczej Ukrainy.

Przedłużanie się i eskalacja wojny w Ukrainie w 2023, coraz dotkliwsze skutki międzynarodowych sankcji wobec Rosji, a przy tym wyższe ceny surowców, podwyższona niepewność i zacieśnienie warunków finansowania oddziałują na osłabienie gospodarki światowej, zwłaszcza w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Ponadto, w warunkach znacznych zakłóceń w handlu i światowych łańcuchach wartości, popyt zewnętrzny wobec strefy euro w 2023 jest niższy o blisko 2%, a w latach 2024–2025 – o ok. 3,5% w porównaniu ze scenariuszem bazowym. Sytuacja nagłego wzrostu cen, utraty wartości pieniądza i wzrostu kosztu zakupu towarów i usług niemalże w każdej branży odbija się na wszystkich mieszkańcach Polski i całej Europy. Praca zawodowa wykonywana dotychczas za określoną pracę coraz częściej okazuje się niewystarczająca.

  • Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 2,7 proc.
  • W przypadku skupu papierów wartościowych sektora publicznego w ramach PEPP, wzorcem alokacji do poszczególnych jurysdykcji jest klucz kapitałowy EBC według stanu pozycji bilansowych.
  • Wciąż występuje znaczna niepewność co do możliwości przedłużenia obecnie zatwierdzonych środków pomocowych związanych z sytuacją energetyczną[10].
  • W porównaniu z projekcjami makroekonomicznymi ekspertów EBC z września 2022 perspektywy inflacji HICP na 2022 zrewidowano w górę o 0,3 pkt proc., na 2023 – o 0,8 pkt proc., a na 2024 – o 1,1 pkt proc.

Szacuje się, że pod wpływem tych środków inflacja HICP ogółem w 2022 obniżyła się o 1,1 pkt proc., a w 2023 powinna jeszcze spaść o 0,5 pkt proc. Później jednak ich wycofanie ma wywołać znaczną presję na wzrost inflacji, na poziomie 0,7 pkt proc. W maju inflacja znacznie wzrosła, przede wszystkim ze względu na wpływ wojny i trwający – nadal znaczny – wzrost cen energii i żywności. Jednocześnie presja inflacyjna zwiększyła swój zasięg i pogłębiła się – ceny wielu dóbr i usług silnie rosły.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Inflacja na Węgrzech – czy wciąż najwyższa w Europie? Są dane!

Po inwazji Rosji na Ukrainę EBC przeprowadził analizę podatności na zagrożenia, która potwierdziła ogólną odporność sektora bankowego strefy euro na makroekonomiczne i finansowe skutki wojny. Jednak w następstwie wprowadzonych sankcji niektóre banki opuściły rynek. W lutym EBC ocenił, że Sberbank Europe AG i jego dwie jednostki zależne w unii bankowej, Sberbank d.d. W Słowenii, są na progu upadłości lub zagrożone upadłością ze względu na pogorszenie ich sytuacji płynnościowej. Ponadto EBC podjął decyzje związane z Bankiem RCB wygaszając jego operacje bankowe.

Druga faza normalizacji polityki pieniężnej: Instrument Ochrony Transmisji a podwyżki podstawowych stóp

W zakresie zestawu narzędzi pożyczkowych MFW, nowy Fundusz Powierniczy na rzecz Odporności i Zrównoważonego Rozwoju (RST) – po raz pierwszy zaproponowany po ogólnej alokacji SDR-ów w roku 2021 – został zatwierdzony i zaczął działać przed dorocznymi posiedzeniami MFW w 2022. RST pomoże wzmocnić pozytywne skutki ogólnej alokacji SDR-ów w roku 2021, ułatwiając dobrowolne kierowanie SDR-ów od państw członkowskich o silnej pozycji zewnętrznej do krajów o niskich dochodach i podatnych na zagrożenia krajów o średnich dochodach. Środki finansowe w ramach RST mogą być wykorzystywane do rozwiązywania długoterminowych wyzwań strukturalnych, w tym związanych ze zmianami klimatu i przygotowaniem na wypadek pandemii, przyczyniając się tym samym do przyszłej stabilności bilansu płatniczego.

Zmiany dla klientów dużego banku. Nowy adres logowania

Rada Prezesów potwierdziła również wcześniejszą decyzję o tym, że wszelkie korekty podstawowych stóp procentowych EBC będą dokonywane po upływie pewnego okresu od zakończenia skupu netto w ramach APP. Ścieżkę podstawowych stóp procentowych EBC nadal wyznaczały komunikaty forward guidance Rady Prezesów, które wyrażały strategiczne zobowiązanie Rady do stabilizowania inflacji na poziomie 2% w średnim terminie. Strefa euro w roku 2022 odnotowała deficyt w handlu towarami, głównie z powodu wyższych kosztów importu energii i niskiego eksportu. Po stronie importu, silnemu wzrostowi spowodowanemu gromadzeniem surowców energetycznych i rosnącym importem dóbr pośrednich towarzyszyły szybko rosnące ceny, zwłaszcza w zakresie importu energii. Negatywny wpływ na eksport towarów miało ponowne nasilenie zatorów podażowych w I połowie 2022. Eksport pozostał niski, gdyż globalny popyt spadł, a sytuacja zaopatrzeniowa poprawiła się tylko do pewnego stopnia.

Skup obligacji przedsiębiorstw i listów zastawnych prowadzony jest według wskaźników odniesienia (benchmarks), które odzwierciedlają strukturę kapitalizacji rynkowej wszystkich kwalifikowanych – odpowiednio – obligacji przedsiębiorstw i listów zastawnych pozostających w obiegu. Od października 2022 do wskaźnika odniesienia dla sektora przedsiębiorstw włączono aspekty dotyczące klimatu – więcej szczegółów na ten temat zawiera rozdział 11.5[8]. Rozbieżności pomiędzy wzrostem wynagrodzeń w Stanach Zjednoczonych i w strefie euro pogłębiły się w ostatnich latach, co było szczególnie widoczne w 2022.

Raport ocenił zakres strategii makroostrożnościowych jako część szerszej reakcji prowadzonej polityki, by uzupełnić działania makroostrożnościowe w celu eliminacji finansowego wpływu zmian klimatu. Po stronie makroostrożnościowej EBC przeprowadził ocenę ujawniania przez banki informacji oraz tematyczny przegląd ryzyka klimatycznego i środowiskowego a także klimatyczny test warunków broker forex umarkets. skrajnych (zob. rozdział 3.3). Ryzyka finansowego związanego z klimatem, działającego w ramach Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego. Publikowała ona najczęściej zadawane pytania, wyjaśniając, w jaki sposób można eliminować ryzyka finansowe związane z klimatem w ramach istniejących norm regulacyjnych, a także zasady skutecznego zarządzania takimi ryzykami oraz nadzoru nad nimi.

Szeregi danych obejmują informacje na temat rynków kasowych i terminowych transakcji OIS o łącznej i dziennej średniej kwocie nominalnej i średniej ważonej stawce. Nowe statystyki dopełniają dane o niezabezpieczonych i zabezpieczonych co to jest zwrot z spreadu i dlaczego przedsiębiorca tego potrzebuje segmentach rynku pieniężnego, które regularnie publikowano, odpowiednio, od listopada 2017 i stycznia 2019. Publikacja nowych statystyk służy zwiększeniu przejrzystości rynkowej i tym samym poprawie funkcjonowania rynku pieniężnego.

Zagrożenia dla prognozy działalności gospodarczej i inflacji są nieodłącznie związane z przebiegiem wojny, zwłaszcza jej wpływem na dostawy gazu w Europie. Nowe zwyżki cen gazu mogą nadal napędzać inflację i hamować wzrost. Efekty drugiej rundy mogą natomiast zwiększać presję inflacyjną i prowadzić do dalszego pogorszenia warunków finansowych, co nie tylko zaważyłoby na wzroście, lecz zwiększyłoby także zagrożenia dla stabilności finansowej. Nie można wykluczyć, że nawrót pandemii w UE przyniesie nowe zakłócenia gospodarce europejskiej. Proces stanowienia cen jest umiarkowanie zależny od fazy cyklu koniunkturalnego, co sugeruje, że obecnie ceny mogą zmieniać się częściej i w większym stopniu na tle historycznych wzorców.

Współpraca z Europejską Radą ds. Ryzyka Systemowego

W 2022 roku po raz pierwszy od 70 lat niemiecka inflacja osiągnęła poziom dwucyfrowy. We wrześniu 2022 roku wynosiła 10% (mierzona metodą HICP wyniosła 10,9%). Obecnie wielu ekonomistów twierdzi, że szczyt inflacji w Europie 2022 już został osiągnięty. Teraz tylko musisz przygotować się, aby przetrwać najbliższe miesiące z wysokimi cenami praktycznie w każdej dziedzinie nowy portfel inwestycyjny z grand capital życia. Prognozy w najlepszym możliwym scenariuszu wskazują, że efekty stosowane przez NBP w Polsce i rządy innych krajów będą widoczne na przestrzeni najbliższego roku – to właśnie w tym czasie prawdopodobnie pojawią się pierwsze, delikatne spadki wskaźnika inflacji w Unii Europejskiej. Prognozowany przez rząd spadek inflacji nie zatrzyma rosnących cen samochodów.

Chwilę później napłynęły najnowsze dane ze strefy euro, które także przebiły wcześniejsze prognozy. W odróżnieniu od projekcji bazowych w tym scenariuszu zakłada się, że niedobory w dostawach gazu wystąpią pod koniec obecnej zimy i przez cały następny sezon zimowy, co doprowadzi do racjonowania dostaw oraz cięć w produkcji. Dotychczasowe dostawy rosyjskiego gazu zostają wstrzymane, a możliwość zastąpienia ich surowcem z innych krajów jest dużo bardziej ograniczona, niż założono w scenariuszu bazowym.

Sama inflacja wyniosła w kwietniu w strefie euro 7,4% dla wskaźnika HICP. To najwyższy wynik, jaki odnotowano już w 20-letniej historii UE. Eurostat informuje, że analizy z kwietnia 2022 roku wskazują na poziom inflacji dla całej UE w wysokości ponad 8%. Biuro Statystyczne Unii Europejskiej podaje w liczbach, że ceny konsumpcyjne w Europie wzrosły już o ponad 8%, co jest przerażającym wynikiem.

Leave a comment

0.0/5